Algemene voorwaarden

Operative B.V.
Burgemeester Vostersstraat 54
2377 XH Oude Wetering
Nederland
KvK: 91955718
BTW: NL865830058B01

De Algemene Voorwaarden op deze pagina zijn uitsluitend van toepassing op het gebruik van de Website en online aangeboden diensten.  

Download Algemene Voorwaarden voor overeenkomsten en maatwerk
Disclaimer

Operative behoudt het recht voor om delen van de inhoud van de Website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verwijderen. Wij behouden ons bovendien het recht voor om deze voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen. Elke verandering of wijziging van deze zal onmiddellijk van kracht zijn bij het plaatsen ervan door ons.

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de Website en de inhoud hiervan. Bij aanvragen dan wel afname van producten en/of services zal een specifieke en gedetailleerde versie van de algemene bepalingen worden verstrekt.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij besteden veel aandacht en zorg aan de inhoud van onze Website. Deze inhoud is echter vatbaar voor wijzigingen, kan altijd worden verwijderd en wordt ter beschikking gesteld zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie over de juistheid ervan. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het gebruik van de inhoud van onze Website, ongeacht of deze al dan niet juist lijkt, noch voor de schade veroorzaakt door het gebruik of de verspreiding van deze inhoud. Wij stellen alles in het werk om onze Website 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk te maken.

Gezien de technische eigenschappen van smartphones, computers en internet, en de noodzaak van periodiek onderhoud, updates en upgrades, kunnen wij geen ononderbroken toegang tot onze Website garanderen. Wij zullen alles in het werk stellen om de redelijke gevallen van onderbreking of opschorting van de toegang zo snel mogelijk te verhelpen. De websites van derden waarnaar onze Website af en toe verwijst, worden niet door ons beheerd, gehost of onderhouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites, voor de links die ernaar verwijzen of voor de wijzigingen en updates die erop worden aangebracht.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn en blijven de enige eigenaar en/of licentiehouder van alle intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de Website, het bedrijf en zijn services. U verbindt zich ertoe de beschermde elementen van de Website, het bedrijf en zijn services niet te kopiëren, te verkopen of te gebruiken, op welke manier of in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk.

Facturatie en betaling van online diensten

De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat Operative elektronische facturen zal uitreiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Operative zal alle facturen in verband met de overeenkomst verzenden naar het elektronische adres dat de klant heeft opgegeven bij het bestellen van de online diensten. Onder 'Online diensten' vallen alle diensten die via de website van Operative kunnen worden aangeschaft, waaronder, maar niet beperkt tot: sessies, trainingen, bundels, consultancy, Done For You-pakketten, toegang tot online platformen, aankopen in abonnementsvorm, enzovoort. Maatwerkdiensten, zoals steeds beschreven en overeengekomen in de offerte, vallen strikt buiten deze algemene voorwaarden. De voorwaarden uiteengezet in de offerte hebben altijd voorrang boven deze algemene voorwaarden.

Operative zal de vergoeding voor elke online dienst onmiddellijk factureren nadat de klant de bestelling heeft geplaatst. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat zijn factuurinformatie actueel en correct is. In geval van een verouderde factuurinformatie bij het opstellen en verzenden van een factuur door Operative, blijft de klant verantwoordelijk voor betalingsverplichtingen en de gevolgen van laattijdige of niet-betaling.

Voor de verwerking van betalingen maakt Operative gebruik van de diensten van externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform exploiteren. Online betalingen worden tot stand gebracht met behulp van beveiligde protocollen. Alle online betalingen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden en bepalingen van de externe beheerder van het betalingsplatform, die tevens verantwoordelijk is voor de correcte verwerking van alle online betalingen. De financiële gegevens van de klant die hij invoert bij online betalingen, worden uitsluitend uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Operative heeft geen toegang tot vertrouwelijke financiële gegevens van de klant.

Annulering van online diensten

Bij het annuleren of wijzigen van reeds geboekte online diensten streven we er allereerst naar om een passend alternatief tijdstip of datum te vinden. De klant heeft de mogelijkheid om een online dienst te wijzigen of te annuleren tot uiterlijk 24 uur voor de geplande uitvoering of levering van de dienst. Als de annulering of wijziging binnen 24 uur voor de geplande uitvoering plaatsvindt, vervalt het recht op restitutie voor de klant. In geval van onaangekondigde afwezigheid, waaronder no-shows (klanten die niet opdagen zonder voorafgaande kennisgeving om welke reden dan ook), wordt een vast bedrag van €50,- in rekening gebracht. Deze annuleringsregeling is niet van toepassing op maatwerkdiensten zoals beschreven en overeengekomen in de offerte. In dergelijke gevallen hebben de voorwaarden van de offerte altijd voorrang boven deze algemene voorwaarden.