Privacy

Operative B.V.
Burgemeester Vostersstraat 54
2377 XH Oude Wetering
Nederland
KvK: 91955718
BTW: NL865830058B01
Stel cookievoorkeuren in
Introductie

Welkom op de website van Operative; www.operative.pro, hierna genoemd de 'Website'. Bij Operative, hierna genoemd 'we', 'ons' of 'het bedrijf', is de data de grondslag van onze services. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten en bezoekers en zullen ons inspannen om in elke situatie te voldoen aan de privacy wetgeving opgelegd door de EU General Data Protection Regulation (GDPR). Wij verwerken persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. In beschrijving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Operative de zo genaamde verwerkingsverantwoordelijke. Bij vragen en/of verzoeken kunt u zich wenden tot verbind@operative.pro.

De wet- en regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Resulterend kunnen we dit privacyreglement daarom van tijd tot tijd wijzigen. Onderstaand vind je de meest actuele versie van dit privacyreglement. Dit privacyreglement is voor het laatste gewijzigd op 4 maart 2023.

Samenvatting

Wij spannen ons in om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, op een zorgvuldige manier te verwerken. Met deze privacyverklaring verklaren we:
a. Met welk doel we persoonsgegevens verwerken en de grondslag hiervan;
b. Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken;
c. Welke persoonsgegevens we van u kunnen verwerken;
d. Hoelang we persoonsgegevens zullen bewaren;
e. Van welke (sub)verwerkers we gebruik maken bij de verwerkingen van persoonsgegevens;
f. Welke rechten u heeft op de grond van de AVG, aangaande de verwerking van deze gegevens door Operative;
g. Wat de maatregelen zijn die we nemen om persoonsgegevens te beschermen;
h. Wat het klachtrecht is en hoe deze uitgeoefend kan worden.

Doeleinde en grondslag

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
◦ Het afhandelen van betaling;
◦ Verzenden van onze nieuwsbrief;
◦ Je te kunnen bellen of e-mailen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
◦ Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
◦ Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
◦ Om producten en services bij je af te leveren (digitaal en/of fysiek);
◦ Om je gedrag op onze website te analyseren, om zo de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren;
◦ Om te voldoen aan wettelijke bepalingen zoals bewaartermijnen.
◦ Voor het beheer van ons klantenbestand;
◦ Voor het uitvoeren van de overeenkomst van service;
◦ Voor het factureren dan wel incasseren van overeengekomen financiële vergoedingen;

Voor de verwerking van persoonsgegevens die niet op bovenvermelde gronden zijn verzameld vragen wij specifieke toestemming vooraf aan de verwerking.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens door ons verwerkt

Onze website en/of services hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Operative zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via verbind@operative.pro, om de data te verwijderen.

Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken

We verwerken persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:
◦ Voor- en achternaam;
◦ Bedrijfsnaam en/of verdere bedrijfsgegevens;
◦ Geboortedatum;
◦ Adresgegevens;
◦ Telefoonnummer;
◦ E-mailadres;
◦ IP-adres;
◦ Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, (In correspondentie en/of telefonisch);
◦ Locatiegegevens
◦ Gegevens over je activiteiten op onze website (bijv. heatmaps, tijdstippen van acties, modules/functionaliteiten die je het meest en het minst gebruikt, etc.)
◦ Internetbrowser en apparaat type
◦ Alle andere persoonsgegevens vrijwillig gedeeld met Operative. (bijv. in correspondentie en/of telefonisch)

Deze gegevens kunnen ook persoonsgegevens zijn die we uit andere bronnen verkrijgen, zoals persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) websites. Ook van wederpartijen kunnen we persoonsgegevens van je ontvangen.

Wat de verwerking van betalingen voor goederen of services betreft: hier vallen we volledig terug op een externe payment provider. Die verwerkt je bankgegevens uitsluitend met het oog op de goede afhandeling van de verzochte betalingen. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via SSL-encryptie voorzien. Wij hebben zelf op geen enkele manier toegang tot je bankgegevens.

Bewaartermijnen

We bewaren persoonsgegevens zolang dat nodig is om onze services te leveren en om onze wettelijke verplichtingen na te leven, geschillen te beslechten en onze beleidsmaatregelen te handhaven. Bij het bepalen van de bewaartermijnen wordt er rekening gehouden met het de aard van de informatie welke wordt verzameld, het doel waarvoor die informatie wordt verzameld en de vereisten die van toepassing zijn op de situatie. We houden dossiers bij met persoonsgegevens van klanten, documenten over het openen van accounts, berichten en andere zaken zoals dit door wetten en regels wordt vereist. We kunnen onvolledige of foutieve informatie altijd op aanvraag corrigeren, aanvullen of verwijderen.

(Sub)verwerkers en derden

Behalve de eventueel door ons gebruikte cookies, (zie: Cookies) worden de gegevens die we op deze website van u verwerken niet door derden verwerkt. Soms kan het echter noodzakelijk zijn om je persoonsgegevens wel met derden te delen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn je persoonsgegevens met gerechtelijke instanties of met een wederpartij te delen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn je persoonsgegevens te delen om een overeenkomst of notariële akte te sluiten. Gegevens kunnen ook worden gedeeld met door ons ingeschakelde derden en opdrachtnemers, zoals een deurwaarder. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan wij je persoonsgegevens aan derden moet doorgeven. Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen we daaraan moeten voldoen. Je persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Let op: sommige ontvangers van gegevens zijn buiten de EER gevestigd. In dergelijke gevallen delen we uw gegevens alleen met landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd als landen die gegevensbescherming op een adequaat niveau bieden of sluiten we een wettelijke overeenkomst om gegevensbescherming op een adequaat niveau te garanderen.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten:
a. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen we hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
b. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies worden geplaatst wanneer er gebruik wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics. Hiermee analyseren we het gedrag dat bezoekers op onze website vertonen. Dit geeft ons de mogelijkheid om de website te analyseren. Alle informatie die we via Google Analytics verzamelen, wordt geanonimiseerd en is dus niet te herleiden naar jou. Voor meer informatie over wat Google precies met de verzamelde gegevens doet, verwijzen we naar de privacyverklaringen van Google. Deze verklaring kan namelijk regelmatig wijzigen.
c. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van persoonsgegevens.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Rechten

Je hebt op elk moment en volledig vrijblijvend het recht om:
a. Je persoonsgegevens in te zien;
b. Een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
c. Een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
d. Verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
e. Gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
f. Een klacht in te dienen (zie: Klachten)

Mocht je vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Operative hebben, stuur dan een verzoek naar verbind@operative.pro. Om er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door de rechtmatige persoon is gedaan, vragen we vriendelijk om, samen met het verzoek, een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van privacy verzoek we om in deze kopie uw pasfoto, MRZ ('machine readable zone', de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Bescherming

Wij nemende bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om u als websitebezoeker te beschermen gebruikt Operative veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de handen van andere terechtkomen.

Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens door derden, zoals hackers. Uw gebruik van onze website geeft blijk van uw aanvaarding van dit risico.

De website kan links, hyperlinks of verwijzingen bevatten naar andere websites, die niet door ons worden gecontroleerd of beheerd en waarop ons Privacy- en Cookiebeleid niet van toepassing is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor de aanbiedingen, producten en diensten die er worden aangeboden. Wij raden alle gebruikers aan de privacyverklaringen van de bezochte websites te lezen.

Klachten

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleven. Indien je meent dat wij ons niet aan de geldende privacywetgeving houden, kun je contact met ons opnemen. We helpen je graag met het vinden van een oplossing in onderling overleg. Richt je vraag of verzoek aan verbind@operative.pro.

Indien dat niet lukt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.